14/08 Nařízení vlády – zachování hospodářského lesního porostu

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích upravuje podmínky pro poskytnutí platby v rámci opatření, kterým je podle čl. 36 písm. b) bodu iv) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 opatření zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím plateb v rámci Natura 2000 v lesích.

Programové období, je v ČR realizováno prostřednictvím tzv. Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013(dálejen „PRV“).Opatření realizovaná v rámci PRV a plán financování je schválen tzv. Národním strategickým plánem rozvoje venkova, který byl zaslán Evropské komisi v září 2006. PRV byl schválen dne 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova. Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na zahájení nového programového období 2007 – 2013, které je v ČR realizováno prostřednictvím již zmíněného Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. Tento program podléhá schvalovacímu procesu Evropské komise a umožňuje čerpat finanční podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit podmínky umožňující poskytování dotací v rámci opatření zaměřených na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím plateb v rámci Natura 2000 v lesích tak, aby ČR splnila podmínky stanovené výše uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy ES.

Odůvodnění

Návrh nařízení

 

Vaše připomínky prosím zasílejte do 11.2.2008.                 pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/