140/21 Návrh nařízení vlády, kt. se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR;T:27.9.2021

Navrhované nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Dne 29. července 2021 bylo vydáno rozhodnutí EK č. C(2021) 5519 final, kterým se schvaluje nová mapa regionální podpory ČR na období 2022-2027. Podle nové mapy regionální podpory budou do podporovaných oblastí spadat regiony NUTS II Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko se základní mírou veřejné podpory 30 % a region NUTS II Severozápad se základní mírou veřejné podpory 40 %. Oblasti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod již budou způsobilé k menší podpoře, tzn., že v případě velkých podniků zde nebude možné podporovat investice do rozšíření stávající činnosti, ale pouze investice do nové hospodářské činnosti. Současně dochází v těchto regionech ke snížení základní míry veřejné podpory, a to v rozmezí 15 % až 25 %.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 9. 2021.