140/18 Vymezení rodinného podniku v České republice; T: 31.12.2018

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo k této problematice analýzu „Rodinné podnikání v České republice“. Z této analýzy vyplynulo, že v současnosti nejvhodnějším řešením by bylo přijetí nelegislativního úpravy v podobě ukotvení definice rodinného podnikání přijetím usnesení vlády. Tento způsob je vhodný především z toho důvodu, že může efektivně reagovat na identifikované problémy, a přitom může být realizován rychle a flexibilně, bez zbytečné byrokracie. Při zvolení této varianty by definice rodinného podnikání byla závazná pro všechny členy vlády a představitele orgánů státní správy. Pojem by byl jasně vymezen a mohly by z něj vycházet i jiné (soukromé) subjekty.

K problematice rodinného podnikání byla dále na Ministerstvu průmyslu a obchodu založena pracovní skupina ve složení zástupců z Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na základě výsledků analýzy a jednání pracovní skupiny se došlo k závěru, že nejlepší řešení bude právě nelegislativní povahy. Z toho důvodu gesce přešla na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které předkládá vládě návrh definice rodinného podniku v České republice.

V případě, že by navržená definice uvedená v příloze III byla vládou ČR přijata a užívání této definice bylo závazné pro všechny resorty, byly by na definici navázány i další aktivity jako je např. systém udělování značek „Rodinný podnik“. Tuto aktivitu již připravuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Dále by mohla být definice užívána i při přípravě systému podpory pro tento typ podnikatelských subjektů. Vedle účelu podpory a propagace rodinného podnikání je definice rodinného podnikání potřebná také pro účely statistické. Pokud by v této oblasti měla být přijata určitá specifická opatření, je nezbytné mít k dispozici data týkající se tohoto druhu podnikání (počet dotčených subjektů, velikost apod.).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/