14/23 Novela z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;T:10.2.2023

Důvodem pro opakování meziresortního připomínkového řízení jsou podstatné úpravy materiálu, ke kterým došlo v rámci vypořádání připomínek uplatněných v řádném meziresortním připomínkovém řízení, které probíhalo v roce 2022. Tyto podstatné úpravy se týkají především dvou aspektů, a to

–             způsobu řešení problematiky tzv. agrovoltaiky,

–             zákazu vymezit půdy I. a II. třídy ochrany v územně plánovací dokumentaci jako plochu pro záměry pro obchod nebo skladování o rozsahu větším než 1 ha a odejmout ji pro tyto účely ze zemědělského půdního fondu.

Další podstatné změny návrhu, ke kterým došlo na základě uplatněných připomínek, jsou následující:

–             návrh zvyšuje koeficienty ve všech třídách ochrany, které se promítají do výše odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu;

–          zavádí se nová výjimka z povinnosti platit odvody pro zalesnění na pozemcích ve III. třídě ochrany;

–     nově je upravena působnost Ministerstva zemědělství vyjádřit se v případě některých záměrů (zvláštně rozsáhlé nebo strategické záměry) k otázce vhodnosti odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, a to s ohledem na některé cíle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

V návaznosti na schválení návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku a souvisejícího návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, vládou a jeho předložení Poslanecké sněmovně (Sněmovní tisky 328 a 329) byly z návrhu vypuštěny návrhy některých změn, které měly původně přispět ke sladění právní úpravy obsažené v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu s novou právní úpravou v oblasti stavebního práva.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 2. 2023.