14/19 Akční plán autonomního řízení; T: 8.2.2019

Materiál v úvodu shrnuje stav dosavadního vývoje příprav autonomního řízení, resp. autonomní mobility, její přínosy pro společnost zahrnující zvýšení efektivity a bezpečnosti či snížení emisí, potenciální příležitosti pro průmysl a přehled mezinárodních aktivit souvisejících s rozvojem autonomního řízení.

První část materiálu je věnována stanovení dosavadního vývoje, přínosům pro společnost a stanovení cílů spočívajících v posílení oblasti výzkumu a vývoje či zajištění provozu automatizovaných vozidel s ohledem na regulaci a spolupráci s dalšími subjekty (kraje, města, obce, soukromý sektor).

Druhá část materiálu se týká konkrétních opatření v oblasti dopravní a technické infrastruktury, a to primárně silniční. Stanovuje postup pro její přípravu s ohledem na provoz autonomních vozidel zahrnující vytvoření katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu, přípravu metodického pokynu pro dopravní značení, vypracování harmonogramu přípravy pozemních komunikací a metodiky pravidel provozu pro různé typy pozemních komunikací. Zároveň se věnuje konkrétnímu postupu v oblastech nezbytných pro zavádění autonomní mobility, jako jsou datové komunikační sítě, určování polohy prostřednictvím GNSS systému či mapové podklady.

Nedílnou součástí materiálu jsou také doporučení týkající se oblasti legislativy, ochrany osobních údajů, odpovědnosti, homologace a validace. Podpora výzkumu a vývoje, a to včetně mezinárodní spolupráce, a vzdělávání představuje další z témat, kterým se předkládaný materiál podrobněji věnuje.

Na rozvoji autonomní mobility se bude v převážné míře podílet soukromý sektor. Aktivity veřejného sektoru budou muset mít jasně vymezené rozhraní s aktivitami soukromého sektoru jak po stránce technické (aby byla zabezpečena technická kompatibilita a interoperabilita systémů), tak po stránce organizační a právní, aby věcně související aktivity (např. projekty, investiční akce) na sebe pokud možno navazovaly.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/