14/18 NV zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků; T: 26.2.2018

Primárním cílem změny uvedené vyhlášky je podle poznatků z praxe při provádění úředního dozoru nad potravinami výslovné zakotvení dalšího způsobu odběru vzorku a sice tzv. stěr. Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu k dodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny podle Nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. S tímto způsobem odběru vzorku počítá již nyní též § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, a § 6 odst. 2 písm. g) této novelizované vyhlášky. Dále se doplňuje ustanovení o obsahu záznamu o odběru vzorku týkající se označení kontrolované osoby, názvu potraviny ve vztahu k odběru vzorku a existence jména nebo obchodní firmy, pod jejichž jménem je potravina nebo tabákový výrobek uváděn na trh.

Dále s ohledem na požadavek maximální elektronizace dokumentů vznikajících činností státní správy, se vypouští požadavek na podpis kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce, který ve většině případů vylučuje, aby záznam o odběru vzorku mohl vzniknout elektronicky. Tato změna se navrhuje s ohledem na zjednodušení procesu kontroly při zachování práv kontrolované osoby. Doposud není ve vyhlášce upraven postup v případě nezbytnosti oprav záznamu o odběru vzorku v případě nesprávností, event. změny údaje o účelu odběru vzorku např. v případě, kdy provedené rozbory naznačují nevyhovění též v jiném než původně hodnoceném analytu, a proto se připouští změna záznamu formou jeho dodatku.

Publikace