138/14 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 3.9.2014

Předmětem návrhu je jediná změna § 58 zákona č. 114/1992 Sb., v jejímž důsledku nebude možné finanční náhradu požadovat za újmu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích, které jsou ve státním vlastnictví (tj. na pozemcích, na kterých hospodaří zejména příspěvkové organizace, státní podniky a jiné státní organizace, ale i další právnické či fyzické osoby). Jde o pozemky, na kterých stát daným omezením (zejm. vyhlášením některé kategorie zvláště chráněného území nebo zajištěním druhové ochrany) sám deklaroval veřejný zájem na ochraně přírody.

Kvalifikovaný odhad reálné výše újmy, kterou by požadovaly instituce spravující státní pozemky v území, ze kterého nárok na náhradu újmy zpravidla plyne (tj. v maloplošných zvláště chráněných územích a v I. zónách národních parků a chráněných krajinných oblastí), činí cca 350 000 000 Kč ročně.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/