138/13 Návrh atomového zákona; T: 21.11.2013

Nová právní úprava pokouší na základě dosavadních zkušeností zkvalitnit implementaci právních předpisů EU a Euratomu a vytvořit východisko pro nadcházející transpozici některých klíčových nových směrnic (např. směrnice stanovící základní bezpečnostní standardy ochrany před účinky ionizujícího záření). V neposlední řadě je Česká republika vázána politickými závazky k implementaci doporučení mezinárodních organizací působících v oblasti, zejména Mezinárodní agentury pro atomovou anergii. Z formálního hlediska je komplexní změna právní úpravy vyžadována zastaralostí stávající právní úpravy, především zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů a porušování výhrady zákona, která brání budoucím potřebným novelizacím zákona č. 18/1997 Sb., ale i jeho prováděcích právních předpisů.

Předkládaný návrh mimoto novelizuje některé zákony, které budou novou právní úpravou dotčeny, ovšem výhradně v rozsahu nezbytně nutném, aby nebyla negativně ovlivněna právní jistota dotčených osob, a to včetně zákona č. 18/1997 Sb., který je navrhováno zachovat v rozsahu právní úpravy odpovědnosti za jaderné škody, systematicky náležející do oblasti soukromého práva. V důsledku přijetí nového zákona budou zrušeny také téměř všechny prováděcí právní předpisy zákona č. 18/1997 Sb. a nahrazeny novými.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/