136/17 NV o odborné způsobilosti_s posuzováním vlivů na životní prostředí; 28. 9. 2017

Obsahem návrhu vyhlášky je z převážné části dosavadní právní úprava obsažená v aktuálně platné vyhlášce č. 457/2001 Sb., dále změny, které reagují na nové znění zákona, a rovněž upřesnění některých aspektů již existujících institutů. Konkrétně je za hlavní změny možné považovat rozdělení zkoušky odborné způsobilosti na zkoušku konanou pro účely udělení autorizace a zkoušku konanou pro účely prodloužení autorizace (s tím, že druhá z těchto zkoušek neobsahuje písemný test), výčet oblastí vzdělávání autorizovaných osob a podrobnější úprava postupu pro zajištění zpracování posudku. Ostatní změny směřují k upřesnění některých dílčích otázek vztahujících se např. k veřejnému projednání nebo zveřejňování v procesu EIA.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/