135/15 Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik; T: 20.7.2015

Parlament České republiky v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 409). Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny přijal k tomuto návrhu zákona pozměňovací návrhy, na základě kterých budou zákonem o odpadech upraveny podmínky vzniku a fungování kolektivních systémů v oblasti pneumatik. V případě přijetí vládního návrhu zákona s uvedenými pozměňovacími návrhy bude nezbytné jeho provedení vyhláškou Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), která by měla nabýt účinnosti společně s tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že k uvedeným pozměňovacím návrhům nebylo zpracováno standardní hodnocení dopadů regulace, obsahuje předkládaná Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace vyhodnocení nákladů a přínosů právní úpravy, která vyplývá přímo z projednávaného návrhu zákona, s tím, že variantní řešení v tomto případě není možné. Pokud jde o části navrhované vyhlášky, které připouštějí variantní řešení, bylo zpracováno standardní hodnocení dopadů regulace.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/