135/19 Akční plán boje s korupcí na rok 2020; T: 25.10.2019

Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem též stanovena jasná odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění úkolů. Nadále platí, že hlavní odpovědnost za naplňování jednotlivých úkolů mají ministerstva a další ústřední správní úřady, přičemž koordinační role kromě ministryně spravedlnosti náleží i Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje proti korupci. Vyhodnocení naplňování cílů stanovených v Akčním plánu bude provedeno jednorázově za stanovené období do konce března 2021.

/jak-na-