134/15 Novela zákona o ochraně ovzduší; T: 20.7.2015

Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) je naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, v reakci na probíhající řízení EU Pilot č. 6200/14/ENVI zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností.

Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, a to v návaznosti na několikaleté bilaterální jednání mezi Německem a Českou republikou o vzájemném uznávání systémů nízkoemisních zón a v reakci na přípravu česko-německého memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket. Navrhuje se doplnit ustanovení, dle kterého se v nízkoemisních zónách v České republice (dosud zde nebyla žádná vyhlášena) uznávají emisní plakety vydané ve státech, v kterých je nastavení systému nízkoemisních zón obdobné jako nastavení systému nízkoemisních zón v České republice. V tuto chvíli se jedná pouze o systém nízkoemisních zón a emisní plakety vydané v Německu. Vzory kompatibilních emisních plaket zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Úprava má umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v České republice uznávány i německé emisní plakety.. Německo již uznávání českých emisních plaket upravilo.

Navrhuje se zavést možnost přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech. V České republice jsou trvale překračovány imisní limity stanovené zákonem pro jemné prachové částice v ovzduší. Tyto částice pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují onemocnění dýchacích cest a rizika dalších onemocnění. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů jemných prachových částic jsou spalovací stacionární zdroje na tuhá paliva používané k vytápění domácností. Problémem v České republice je velké zastoupení zastaralých spalovacích zařízení (odhořívací a prohořívací kotle 70–80 %), která nesplňují přísnější emisní parametry a umožňují, aby v nich jejich provozovatelé v rozporu se zákonem spalovali i odpad. Ačkoli zákon o ochraně ovzduší obsahuje nástroje k regulaci emisí ze spalovacích zdrojů v domácnostech (zákaz spalování odpadu, emisní parametry zdrojů uváděných nově na trh, povinné kontroly stavu zdroje a jeho provozu, od roku 2022 pak i zákaz provozu zdrojů s nejhoršími emisními parametry), bez možnosti přímých kontrol zdrojů provozovaných v domácnostech jsou tyto nástroje nevymahatelné. Navrhuje se proto zavést povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že v průběhu 12 po sobě následujících měsíců vznikne opakovaně důvodné podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že podezření vzniklo opakovaně (tj. alespoň dvakrát), je v návaznosti na toto opakované podezření obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést kontrolu zdroje.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/