133/16 Novela živnostenského zákona; T: 22.7.2016

Předkládaná novela živnostenského zákona odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, jakož i osob, které se ve funkci člena statutárního orgánu podíleli na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění, resp. podnikatelů, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Zároveň se odstraňuje nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. Předmětné omezení vztahující se k provozování živnosti v příbuzném oboru se odstraňuje i u fyzických osob vykonávajících funkci odpovědného zástupce.

Cílem předloženého návrhu zákona je dále odstranit nedostatky stávající právní úpravy živnostenského podnikání. Tato úprava (jak prokázaly zkušenosti z aplikační praxe) umožňuje určitým skupinám osob, jimž bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, nebo jež se na podnikání jiného podnikatelského subjektu, jemuž bylo pro závažné porušení živnostenského zákona živnostenské oprávnění zrušeno, podílely (ať již ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby, nebo v pozici vedoucího organizační složky obchodního závodu jiné zahraniční osoby), účastnit se bez jakýchkoliv překážek provozování shodné živnosti u jiného podnikatelského subjektu (zahraniční osoby). Mělo by tak dojít k odstranění nedůvodné nerovnosti podnikatelských subjektů a tím k naplnění veřejného zájmu spočívajícího zejména v ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/