132/15 Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví; T: 8.7.2015

Při přípravě návrhu novely vyhlášky bylo nutno respektovat, že návrh novely zákona o účetnictví (sněmovní tisk č. 398), v souladu se směrnicí EU:

  • zavádí kategorizaci účetních jednotek a kategorizaci konsolidačních skupin, při kterých jsou rozlišovány – v závislosti na velikosti aktiv, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců – velké, střední, malé a mikro účetní jednotky a stanoví, že velké účetní jednotky, střední účetní jednotky a malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce v plném rozsahu;
  • umožňuje členským státům stanovit určitá zjednodušení či osvobození, která se týkají malých a mikro účetních jednotek při sestavení účetní závěrky.

Na základě výše uvedených skutečností byly

a) navrženy nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek a nového či zpřesněného obsahu položek;

b) navrženy nové přílohy v účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek tak, aby

  • malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrky ověřeny auditorem, uváděly pouze základní informace,
  • malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrky ověřeny auditorem, uváděly základní informace a část dalších informací,
  • střední a velké účetní jednotky uváděly základní informace a všechny další informace a
  •  velké účetní jednotky uváděly navíc ještě doplňující informace.

V rámci tvorby nových účetních výkazů a zpřesnění položek je navrženo

  • zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku;
  • změna účetních metod vykazování a účtování o

– změně stavu zásob vlastní činnosti,

– aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností;

  • změna účtování o darech;
  • nové vymezení vlastní nákladů u zásob vytvořených vlastní činností.

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky je, aby účetní jednotky podnikatelů mohly od 1. ledna 2016 postupovat podle účetních předpisů, do kterých byla transponována směrnice EU.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/