132/13 Návrh zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy ČR; MIMOŘÁDNÝ T: 2.10.2013

Účelem legislativního úkolu je návrh nového zákona, s přihlédnutím k dosavadní právní úpravě a v rozsahu nezbytném k zajištění řádné adaptace návrhu zákona na nařízení č. 608/2013.

Celní orgány by měly mít dle nařízení č. 608/2013 pravomoc vymáhat práva duševního vlastnictví pokud jde o zboží, které podle celních předpisů Unie podléhá celnímu dohledu nebo celní kontrole, a provádět odpovídající kontroly tohoto zboží, aby zabránily operacím, které jsou v rozporu s právními předpisy v oblasti duševního vlastnictví. Vymáhání práv duševního vlastnictví na hranicích, bez ohledu na to, kde zboží je nebo by mělo být pod celním dohledem nebo celní kontrolou, je účinným způsobem, jak rychle a účelně poskytnout držiteli práva, oprávněným výrobcům zboží i jeho uživatelům právní ochranu.

Kompetence celních orgánů k přijímání opatření podle navrhovaného zákona, a to jak při celním dohledu, tak na vnitřním trhu, budou vykonávány v součinnosti s držitelem práv duševního vlastnictví, k ochraně jehož práv především slouží. Tato součinnost zejména znamená iniciativu držitele práv při přijímání opatření celních orgánů, jeho spolupráci s celními orgány a současné vedení soudních řízení ve věcech určení, zda k porušení práv duševního vlastnictví došlo, a jaká případná škoda při tom vznikla.

Navržená úprava působnosti celních orgánů pro vnitřní trh přitom nahradí současnou působnost těchto orgánů, kterou vykonávají při ochraně spotřebitele před zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Působnost celních orgánů při ochraně spotřebitele je klasickou veřejnoprávní kompetencí, která není vykonávána v součinnosti s držitelem práv duševního vlastnictví. Je tedy vystavěna na odlišných principech, než působnost podle zákona č. 191/1999 Sb., resp. podle nařízení a podle navrhovaného zákona. Navrhuje se proto odnětí této kompetence orgánů Celní správy České republiky s tím, že ochraně spotřebitele v souvislosti se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví se budou (tak jako dosud) věnovat Česká obchodní inspekce a další orgány. Celní orgány se tak nadále budou plně soustředit na ochranu práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem těchto práv, kterou ovšem budou nově vykonávat nejen při celním dohledu, ale také na vnitřním trhu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/