13/17 NV o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo; T: 17.2.2017

Kategorizace drah je jak v rámci zákona o dráhách, tak v rámci směrnice 2012/34/EU spjata s vymezením rozdílných skupin práv a povinností, které se pojí s jednotlivými kategoriemi drah (technické požadavky, požadavky na provozovatele a uživatele dráhy, přístupnost dráhy apod.). Směrnice rozlišuje mezi ostatními druhy drah i místní a regionální nezávislou infrastrukturu pro provozování osobní drážní dopravy, zatímco v zákoně o dráhách nebyla kategorie místní a nezávislé regionální infrastruktury zavedena a tato infrastruktura byla zahrnuta do dráhy regionální.

Zákon o dráhách tak na místní oddělené dráhy, které představují speciální subkategorii vnitrostátní kategorie drah, vztahoval standardní povinnosti správce drážní infrastruktury podle směrnice 2012/34/EU, přestože tato směrnice umožňuje jejich vynětí, resp. výjimky z požadavků na oddělení dopravce a provozovatele infrastruktury, financování, licencování dopravců a cenové regulace a přidělování kapacity. Přitom zavedení nové kategorie oddělené dráhy místní je unijně konformní a zároveň s sebou nese snížení nákladů na straně provozovatelů drah i státní správy, proto bylo k tomuto kroku novelou zákona o dráhách přistoupeno.

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 16/2012 Sb. v návaznosti na výše popsanou změnu zákona o dráhách doplňuje kategorii dráhy místní, a to do ustanovení týkajících se věku, vzdělání a odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na stanovených drahách.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/