13/15 Návrh zákona o evidenci tržeb; T: 26.2. 2015

Důvodem předložení návrhu je, že v současné době nezakládá právní řád kontinuální tok informací mezi daňovými subjekty a správcem daně. Současný stav tedy jen málo brání takovému jednání daňových subjektů, které usiluje o zamlčení skutečností relevantních pro správu a výběr daní a zkreslení skutečného obrazu o celkové daňové povinnosti.

Tato nezanedbatelná míra možnosti nezákonného obcházení daňové povinnosti se následně citelně promítá zejména v konečné výši daňového inkasa, a to zejména u daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Uvedený stav pak také zakládá nežádoucí nerovnost mezi různými skupinami daňových subjektů, kdy v tržním prostředí značně znevýhodňuje ty, kteří mají větší vůli daně odvádět řádným způsobem.

Předložený návrh zákona cílí zejména na odstranění výše uvedených negativních jevů. Návrh umožní zřízení integrovaného systému způsobilého zprostředkování on-line přenosu předepsaných informací o evidovaných tržbách. Inspirací pro zavedení tohoto systému je systém tzv. fiskalizace, který úspěšně funguje v Chorvatské republice. On-line řešení je základním rozdílem oproti předešlé snaze o sledování tržeb, která byl ztělesněna tzv. registračními pokladnami, jež umožňovaly evidovat tržby prostřednictvím jejich interní paměti.

Návrh předpokládá, že evidovány budou v zásadě podnikatelské tržby, které jsou uskutečněny v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými ekvivalenty. Výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze v případech, ve kterých s ohledem na model podnikání není evidování tržeb možné nebo účelné.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/