131/15 Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu; T: 15.7.2015

Návrh obsahuje především tyto změny:

1. výkon státního dohledu či dohledu nad soudními exekutory

– výtka má podle platné právní úpravy spíše charakter upozornění na nevhodné jednání, zároveň však Nejvyšší správní soud nahlíží na udělení výtky jako na trest, přičemž již nelze za stejný skutek exekutora kárně postihnout – navrhuje se upravit, že pro jednání, které bylo vytknuto, lze poté zahájit kárné řízení,

– navrhuje se stanovit, že orgány státního dohledu budou moci kontrolovat i daňovou evidenci a účetní záznamy soudního exekutora,

– kárnou žalobu proti soudnímu exekutorovi podává ministr spravedlnosti, ministr je zároveň účastníkem řízení (§ 9 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb.). Totéž je možno uvést v souvislosti s řízením o kárné odpovědnosti advokátů (§ 33 odst. 1 zákona o advokacii) – navrhuje se zakotvit, že kárný žalobce může být v řízení zastoupen pověřenou osobou,

– Exekutorská komora České republiky by měla vykonávat dohled nad soudními exekutory v souladu s kontrolním řádem (§ 1 kontrolního řádu) – pro případ porušení této povinnosti se navrhuje doplnit správní delikt komory,

2. chráněný účet – navrhuje se, aby nově v rámci výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebylo možno postihnout mzdu, jiný příjem nebo pohledávku zcela nebo částečně nepodléhající výkonu rozhodnutí (nebo nezabavitelnou částku či část pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí, pokud bude zároveň veden výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo přikázáním jiné peněžité pohledávky), pokud bude připsána na účet povinného a tato skutečnost bude oznámena peněžnímu ústavu (nový § 304c o.s.ř.),

3. splátkový kalendář namísto prodeje nemovité věci – pokud nebude možno uspokojit pohledávku oprávněného (dalšího oprávněného, přihlášených věřitelů) v přiměřené době jiným způsobem výkonu rozhodnutí než výkonem rozhodnutí prodejem nemovité věci, v níž má povinný místo trvalého pobytu, navrhuje se zakotvit splátkový kalendář na dobu 3 let (nový § 336g o.s.ř. a § 67 ex.ř.),

4. navrhuje se rovněž umožnit na návrh povinného prodej věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí, nebude-li pohledávka oprávněného uspokojena z věcí sepsaných v rámci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci (§ 322 o.s.ř.),

5. navrhuje se upravit v paušální výši náhradu nákladů plátce mzdy za úkony plátce mzdy v rámci výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,

6. obecná úprava splátkového kalendáře – navrhuje se zakotvit možnost rozhodnout o plnění na základě splátkového kalendáře se souhlasem oprávněného (§ 265a o.s.ř. a 46 odst. 8 ex.ř.),

7. změna právní úpravy předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů – porušení povinností při předávání exekutorského úřadu se navrhuje zakotvit jako správní delikt a u překládání soudních exekutorů se navrhuje stanovit, že dochází pouze k výměně jejich sídla, nikoliv k výměně exekučních řízení, která vedou (§ 8, 15 a 124a ex.ř.),

8. navrhuje se zakotvit možnost povinného převést data osobní povahy z počítače nebo jiného technického zařízení, které je postiženo výkonem rozhodnutí (exekucí) prodejem movitých věcí (§ 326 o.s.ř.),

9. navrhuje se výslovně zakotvit, že při vymáhání pohledávky zaniká dluh povinného přijetím plnění soudem a způsob, jakým se vymožené plnění započítává na jistinu a příslušenství vymáhané pohledávky (§ 265b o.s.ř. a 46 odst. 5 ex.ř.),

10. navrhuje se vyřešit situaci, kdy obsah exekučního příkazu nebo vyrozumění, na jehož základě lze provést exekuci, je v rozporu s obsahem přílohy k tomuto příkazu nebo vyrozumění ve formátu xml (§ 49 odst. 5 ex.ř.),

11. navrhuje se stanovit, že přílohou platebního rozkazu bude vždy formulář odporu proti tomuto platebnímu rozkazu a že výzva ke splnění vymáhané povinnosti a exekuční příkaz k vymožení peněžitého plnění bude vyhotovována na formuláři, který bude mít náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem,

11. navrhuje se zrušit některá ustanovení občanského soudního řádu, která jsou obsažena i v zákoně o zvláštních řízeních soudních,

12. dále se navrhuje zakotvit zmocnění ke stanovení odměny správce nemovité věci, který vykonává činnost v rámci výkonu rozhodnutí správou nemovitých věcí – tato právní úprava v zákoně chybí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/