13/08 Nařízení vlády o provádění agroenviromentálních opatření

Platnou právní úpravu upravující agroenvironmentální opatření v programovém období 2007 – 2013 představuje nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, které bylo vytvořeno na základě Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (dále jen „PRV“).

Hlavním cílem navrhované novely nařízení vlády č. 79/2007 Sb. je úprava vstupní výměry posuzované při zařazování do titulu biopásy vzhledem k relativně nízkému vstupu žadatelů do titulu ve srovnání s celkovou absorpční kapacitou titulu. Dalším cílem je navýšení sazby v rámci ekologického zemědělství na travních porostech pro zemědělce, kteří celkovou výměru v evidenci půdy obhospodařují v systému přechodného období do ekologického zemědělství nebo v ekologickém zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná diferenciace sazeb se jeví jako velmi pozitivní, neboť povede k nárůstu ekologických ploch travních porostů, včetně nárůstu ekologické orné půdy. Jako přidaná hodnota se jeví i skutečnost, že kontroly v rámci ekologického zemědělství budou rychlejší a tvorba bioprodukce bude transparentnější vůči spotřebitelům. Navrhovaná novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb. rovněž reaguje na odstranění nedostatků v procesu administrace některých agroenvironmentálních opatření tak, jak to ukázala dosavadní aplikační praxe. Jedná se zejména o úpravu sankčních mechanismů vůči některým podmínkám nařízení vlády tak, aby sankce byly účinné, odrazující, ale přiměřené. Návrh novely rovněž upravuje minimální požadavky na použití hnojiv zavedené v rámci směrnice 91/676/EHS v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Úprava těchto požadavků je vyvolána implementací 2. Akčního programu nitrátové směrnice na období 2008 – 2011. 

 

Odůvodnění

Návrh nařízení

Platné znění

 

Chcete-li připomínkovat legislativu a nejste členem Hospodářské komory ČR staňte se jím. Jste-li členem registrujte se prosím a poté se přihlašte (v pravo nahoře).     

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/