130/17 NV 500/2002 o účetnictví; T: 7.9.2017

Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s transpozicí fakultativních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 462/2016 Sb., účinného od účetního období roku 2017.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/