130/14 Návrh zákona o některých přestupcích; T: 9.9.2014

Předmětem a zároveň i cílem návrhu zákona je upravit ty skutkové podstaty přestupků, které postihují jednání, pro něž není v jiných zákonech odpovídající právní úprava, resp. v nich absentuje úprava těch právních povinností, jejichž porušení tvoří znaky těchto přestupků.

Vzhledem k terminologickému i věcnému nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek, které bude provedeno přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dojde k rozšíření správně-trestního postihu i na podnikající fyzické osoby, a to v závislosti na konkrétní skutkové podstatě upravené v navrhované regulaci. Bude-li porušená právní povinnost obsažená ve skutkové podstatě přestupku takového druhu a závažnosti, že by jí mohla porušit též podnikající fyzická osoba, pak bude tato osoba označena jako pachatel konkrétního přestupku.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/