13/22 Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb;T:17.2.2022

V návrhu zákona jsou rušeny zákon o evidenci tržeb, vyhláška k jeho provedení a zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Současně jsou prováděny nezbytné úpravy v zákoně o daních z příjmů, zákoně o správních poplatcích a zákoně o Celní správě České republiky. Návrh neobsahuje ustanovení nad rámec změn nezbytných pro zrušení institutu evidence tržeb. Účinnost je navrhována na 1. leden 2023. Vzhledem k tomu, že podle zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je povinnost evidovat tržby v současnosti přerušena do 31. prosince 2022, tato povinnost neexistuje již nyní a v důsledku přijetí návrhu zákona nebude obnovena.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 2. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/