13/18 Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů; T: 15.2.2018

Materiál se obecně zabývá situací, kdy vlastníci staveb neplní své povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a plnění těchto povinností přenáší na příslušné správní orgány.

Stavební úřady na ochranu veřejného zájmu vydávají rozhodnutí, kterými se nařizují neodkladná odstranění stavby, zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo udržovací práce na stavbě podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

K těmto postupům stavební úřady přistupují ve veřejném zájmu za splnění dalších zákonem stanovených podmínek např., v případě ohrožení životů osob nebo zvířat. Jedná se o případy, kdy vlastník stavby neplní svojí zákonnou povinnost, tj. neudržuje stavbu v jejím řádném stavebně technickém stavu nebo provedl stavbu bez povolení stavebního úřadu.

Náklady na zajištění nařízených prací nese vlastník stavby. V okamžiku, kdy hrozí nebezpečí z prodlení nebo vlastník stavby nekoná (neprovede nařízené práce ve stanoveném termínu), zajistí tyto práce stavební úřad postupem podle § 135 odst. 3 stavebního zákona nebo obecní úřad výkonem rozhodnutí – exekucí podle § 112 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vynaložené náklady jsou následně na vlastníkovi exekučně vymáhány zpět.

Materiál navrhuje řešení formou příspěvku na výkon státní správy, přesněji jeho modifikací, jako systémový finanční nástroj k řešení uvedené problematiky. Použití tohoto nástroje je odůvodněno tím, že stát je povinen v rámci smíšeného modelu, který je v České republice nastaven, v případě, že přenáší výkon státní správy na orgány samosprávy (přenesená působnost) zajistit financování těchto úkolů. Jestliže se stávající příspěvek ukázal jako nedostačující k plnění přenesené působnosti, je nezbytné ho modifikovat takovým způsobem (změnou metodiky MV), aby docházelo k zabezpečení financování výkonu rozhodnutí stavebních úřadů.

Publikace