129/16 NV o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; T: 27.6.2016

Na změny školského zákona obsažené ve výše uvedené novele musí adekvátně a rychle navazovat úpravy v prováděcím právním předpisu. Cílem předkládané novely vyhlášky je především od jarního zkušebního období 2017 (tj. pro maturitní zkoušku konanou po 1. lednu 2017) specifikovat některé nové podmínky konání maturitní zkoušky. Změny se týkají jednak způsobu hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „SČ MZ“) konaných formou písemné práce z českého jazyka a literatury (dále jen „PP ČJL“), jednak zpřesnění podmínek přezkumného řízení, pokud osoba konající maturitní zkoušku podá žádost o přezkum výsledku či průběhu některé zkoušky nebo dílčí zkoušky společné části nebo profilové části maturitní zkoušky.

Další dílčí změny se týkají např. upřesnění délky trvání didaktického testu z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky a praktické zkoušky v profilové části maturitní zkoušky.

Dvě úpravy v ustanoveních § 20, která se týkají odlišností v konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, konkretizují jednak způsob evidence, jednak dobu platnosti doporučení školského poradenského zařízení (dříve posudku). V této souvislosti upřesňujeme, že text navrhovaného znění § 20 vyhlášky je převzat z části deváté návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. Tento právní předpis byl již projednán v pracovních komisích LRV a předpokládáme, že v průběhu června 2016 bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/