129/10 NV o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly; T: 11.6.2010

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly je upraven ustanoveními § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a je definován následovně: „Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly (dále jen „dohled“) se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jeho poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jeho deformací, sledováním průsaků vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí technickobezpečnostního dohledu je vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.“

Klimatická změna a mimořádné hydrometeorologické situace vyžadují budování staveb protipovodňové ochrany, zejména ochranných hrází a suchých nádrží, které mají specifické nároky na technickobezpečnostní dohled a jeho aktualizaci. Proto se explicitně do vyhlášky rovněž zavádějí.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-