128/21 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2020;T:17.9.2021

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce. Výkon státního zdravotního dozoru byl prováděn podle plánů kontrolní činnosti. Vlastní činnost odboru hygieny práce byla v roce 2020 silně ovlivněna pandemií COVID 19, kdy pracovníci odboru hygieny práce byli průběžně zapojování do spolupráce s protiepidemickým odborem, kdy se podíleli na aktuálně potřebných činnostech. Mimo plánovanou činnost obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů zaměstnanců nebo jiných osob na nevyhovující pracovní podmínky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 9. 2021.