128/18 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie; T: 30.11.2018

Hlavním důvodem návrhu úprav zákona č. 165/2012 Sb. je transpozice závazků ČR, které vyplývají z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Evropská komise sice konstatovala slučitelnost systému podpory, který je uplatňován v ČR podle zákona č. 165/2012 Sb., ale zavázala ČR přijmout konkrétní opatření směřující k ověření přiměřenosti podpory. Ověřovací a kontrolní mechanismus je obsažen v návrhu nových ustanovení, která jsou doplněna do zákona č. 165/2012 Sb. Ověřovací mechanismus (postup ověření), zda došlo nebo nedošlo k překročení hodnot přiměřenosti podpory (tzv. překompenzaci), je složen z několika po sobě jdoucích navazujících kroků.

Další rozsáhlá úprava zákona je iniciována nutností plnit závazek ČR v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, ve vazbě na požadavky dosáhnout podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU ve výši 32 % podle tzv. zimního energetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Pro motivaci k využívání obnovitelných zdrojů bude od roku 2021 využíván systém aukcí. Celý mechanismus a postup aukčního systému k naplňování energetických potřeb vč. výroby a podpory biometanu je uveden v návrhu zákona. Systému aukcí je uplatňován již v současnosti v zahraničí. Právě zahraniční zkušenosti ukazují, že se jedná o způsob vedoucí ke snížení celkových finančních prostředků vynakládaných na podporu využívání podporovaných zdrojů energie. To by se mělo pozitivně projevit jak u spotřebitelů energie, tak na straně státního rozpočtu.

/jak-na-