126/22 Novela z. č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách;T:22.8.2022

Předmětem navrhované právní úpravy je zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku podávaných podle zákona o investičních pobídkách. Úprava z r. 2019 přinesla nepřiměřenou časovou zátěž a vysokou míru nejistoty pro žadatele. Navrhuje se proto zrušit povinnost MPO předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku, vládě budou předkládány jen žádosti strategických investic. Rozhodnutí o investiční pobídce bude vydáváno na základě posouzení podmínek stanovených zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy a na základě závazných stanovisek dotčených orgánů MF, MŽP, MPSV, MZe. MPO zároveň zřídí expertní skupinu ze zástupců svazů, dotčených resortů a odborné veřejnosti, která bude pravidelně vyhodnocovat systém investičních pobídek včetně podpořených projektů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/