125/17 Zpráva Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018; T: 24.8.2017

Předkládaný materiál informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků stanovených v aktualizovaném Akčním plánu a podobě konzultačních procesů při jeho tvorbě. V první polovině působnosti Akčního plánu byl splněn jeden závazek – vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020, která zahajuje postupný proces implementace otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR na národní úrovni. Národní strategie byla schválena usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444.

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/