125/16 Nový provozní koncept dálkové železniční dopravy na lince Praha – České Budějovice – Linz; T: 13.6.2016

Dne 15. září 2014 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 758 materiál, jehož obsahem byla Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy. V bodě III/4 tohoto usnesení vláda uložila ministru dopravy „zahájit přípravu nového provozního konceptu vlaků dálkové dopravy Praha – Tábor – České Budějovice (s dalším pokračováním směr Linz popř. Český Krumlov), zahrnující i nový expresní segment na této trase.“ V návaznosti na tuto skutečnost byla finalizována příprava nového provozního konceptu a připraven tento materiál. Předkládaný materiál v principu vymezuje, jakým způsobem je daný provozní koncept provázán s modernizací čtvrtého tranzitního železničního koridoru a jak byl předpokládán v rámci jeho přípravy. Materiál vymezuje konkrétní provozní schéma expresních vlaků Praha – Linz a Praha – České Budějovice (Český Krumlov), které by měly být od začátku jízdního řádu 2016/2017 zavedeny.

Související soubory

/jak-na-