123/16 Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020; T: 17.6.2016

V rámci předkládané aktualizace SPŽP bylo přistoupeno k několika typům úprav SPŽP:

1. změna struktury cílů SPŽP:

· cíl 1.1.1 Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice, jako základního nástroje pro vyhodnocení jejich efektivity byl v aktualizované SPŽP přesunut z úrovně cíle do úrovně nástroje;

· cíl 1.3.4 Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží, napravovat ekologickou újmu byl nově přeřazen do tematické oblasti 4 – Bezpečné prostředí;

· cíl. 2.1.1 Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu – byl nově reformulován a přesunut do tematické oblasti 4 – Bezpečné prostředí;

· tematická oblast 4 byla kompletně restrukturována. Byly do ní přeřazeny původní cíle 1.3.4 a 2.1.1 a je nově dělena následovně:

  • priorita 4.1 Předcházení rizik

§ cíl 4.1.1 Předcházení vzniku zdrojů antropogenních rizik

  • priorita 4.2 Zmírňování dopadů nebezpečí, včetně mimořádných a krizových situací

§ cíl 4.2.1 Zmírňování dopadů antropogenních rizik

§ cíl 4.2.2 Zmírňování dopadů přírodních nebezpečí

§ cíl 4.2.3 Zmírňování dopadů změny klimatu a adaptace

§ cíl 4.2.4 Sanace kontaminovaných míst, včetně starých ekologických zátěží, a náprava ekologické újmy

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k přečíslování cílů dle nové struktury.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/