123/14 Zpráva o činnosti orgánů BOZP r. 2013; T: 12.8.2014

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2013 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních sálů z hlediska expozice inhalačním anestetikům, a v kontrole pracovišť, na kterých byly hlášeny, zejména opakovaně, nemoci z povolání. Dále se kontrolní činnost zaměřila na práce ve stavebnictví, rizikové práce v chráněných dílnách, práce v čalounických a šicích dílnách, se zaměřením na ergonomii pracovního místa a expozici zaměstnanců jednostranné nadměrné dlouhodobé svalové zátěži horních končetin a práce v zemědělství se zaměřením na provozovny živočišné výroby.

Výkon státního zdravotního dozoru byl prováděn podle plánů kontrolní činnosti. Mimo plánovanou činnost obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů zaměstnanců nebo jiných osob na nevyhovující pracovní podmínky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/