123/11 NV o technických požadavcích na stavby; T: 8.6.2011

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen „TPS“), je jednou z prováděcích vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška se v jednotlivých ustanovení opírá o základní evropský právní dokument pro oblast výstavby, tj. Směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, kde vedle požadavků na vlastnosti stavebních výrobků, jsou stanoveny základní požadavky na vlastnosti staveb, které musí být zajištěny při jejich navrhování, provádění a užívání. Konkrétně jde o mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla ve vazbě na požadovanou výslednou kvalitu stavby.

Problematika technických požadavků na stavby je v současné době upravena prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., která stanoví základní požadavky na technické řešení staveb náležejících do působnosti obecných stavebních úřadů. Jedná se o požadavky vyjadřující ochranu veřejných zájmů z pohledu požadovaných vlastností staveb, tj. požadavků bezpečnosti, ochrany zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání a ochrany sousedních pozemků nebo staveb.

Vyhláška dále stanovuje zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb z hlediska jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu atd. Do této kategorie staveb jsou zařazeny mimo jiné i stavby pro zemědělství, kde jsou upraveny technické požadavky ve smyslu šesti základních požadavků na vlastnosti staveb. Jsou zde definovány i požadavky na úpravu skladů sloužících pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/