123/21 Plán spravedlivé územní transformace;T:8. 9.2021

Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „Plán“) je zpracován na základě struktury dané nařízením k Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „FST“). S ohledem na úzkou provázanost s přípravou Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“), u kterého byl v současné době teprve zahájen proces SEA,  je z tohoto důvodu Plán na vládu předkládán v této fázi procesu přípravy pouze pro informaci. Ke schválení bude předložen společně s Operačním programem Spravedlivá transformace.

Klíčovou částí Plánu je přehled typových aktivit, které se v rámci regionů připravují a průběžně rozpracovávají na základě diskuzí v regionech. Typové aktivity jsou rozděleny do Prioritních oblastí pro každý kraj a zahrnují různé způsoby podpory formou čtyř základních nástrojů: tematických výzev, zastřešujících projektů, strategických projektů a finančních nástrojů. Součástí Plánu je také indikativní seznam produktivních investic velkých podniků, u kterých došlo k posouzení přínosů těchto projektů směrem k zaměstnanosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 9. 2021.