121/14 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017; T: 8.8.2014

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat požadavky na opravy a údržbu sítě dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem) a dále zejména nutnost dočerpat do konce roku 2015 prostředky Operačního programu doprava 2007 – 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že výdajový rámec národních prostředků nedovoluje plně spolufinancovat akce nutné k dočerpání prostředků EU, musel SFDI v návrhu rozpočtu učinit některá dále uvedená opatření:

– tam kde to bylo možné, bylo přesunuto financování národní části výdajů projektů do roku 2016,

– do základního rámce rozpočtu ve výši 44 mld. Kč nebyly v roce 2015 zařazeny žádné nové akce financované z národních zdrojů (vyjma akcí typu D8 odstranění sesuvu) ani nové finanční perspektivy (pouze akce, u kterých jsou prostředky na spolufinancování přesunuty do dalších let), tyto akce jsou uvedeny jako akce bez finančního krytí
a rovněž samostatně jako akce k zahájení v případě navýšení rozpočtu,

– akce OPD 2007 – 2013 byly shrnuty do agregovaných položek, resp. globálních položek tak, aby bylo možné jejich pružné zařazení k financování v okamžiku jejich schválení pro operační program. Je nutné zdůraznit, že ani u těchto agregovaných položek není plně pokryta potřeba národního spolufinancování.

Z podkladů vyplývá, že limitujícím faktorem pro výstavbu je i nedostatek finančních zdrojů. Obecně vnímaný přetlak finančních prostředků do určité míry platí pouze pro hlavní oblasti financování ze zdrojů EU – železniční síť a zejména silniční síť TEN-T. Existuje však významný objem projektů zejména na silnicích I. tříd.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/