121/21 Návrh nař. vl. o podmínkách zvl. cen osobám se zvl. soc. potřebami a návrh změny nař. vl. č. 426/2016 Sb.;T:13. 9.2021

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění pozdějších předpisů, již neodpovídá požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“). S  ohledem na rozsah změn byla zvolena varianta vydání nového nařízení vlády. Požadavky Kodexu byly transponovány do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Dále je třeba novelizovat nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh jednak s ohledem na změnu terminologie Kodexu v oblasti tísňové komunikace a dále také s ohledem na nové znění příslušné přílohy Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 9. 2021.