121/19 Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; T: 3.10.2019

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které činí v aplikační praxi potíže, zapracování požadavků vyplývajících ze směrnic NATO a snížení administrativní zátěže jak fyzických osob, tak podnikatelů. Mezi navrženými úpravami je například precizace definice utajované informace, zavedení speciální režimu pro přístup fyzických osob ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a státní služby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, zavedení zákonného pojmu utajovaného dokumentu nebo nová definice pojmu podnikatele pro potřeby zákona.
Návrh zákona v souladu s principem smart administration podstatným způsobem snižuje administrativní zátěž dotčených subjektů právní regulace, neboť NBÚ bude v případě změny některého údaje obsaženého v osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo v dokladu vydávat novou veřejnou listinu z vlastní iniciativy, aniž by bylo nezbytné podat žádost ze strany fyzických osob nebo podnikatelů. V současné době musí fyzická osoba nebo podnikatel zažádat NBÚ o vydání nového osvědčení nebo dokladu, a to do 15 dnů ode dne zániku veřejné listiny změnou některého údaje v nich obsaženém, v opačném případě zanikne bez dalšího přístup k utajované informaci.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/