120/17 NV o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; T: 22.8.2017

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je zejména schválení Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje Evropskou unií, na který reaguje návrh novely vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. A dále schvalování Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 4 – Pojistné smlouvy právě ve vztahu k IFRS 9. Návrh novely vyhlášky dále obsahuje i úpravu související se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely vyhlášky obsahuje také úpravu související s využitím diskrečních ustanovení daných směrnicemi EU.