120/13 NV o stanovení seznamu katastrálních území; T: 28.8.2013

Předložený návrh novelizuje vyhlášku, která obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Jedná se o změny průměrné ceny zemědělských pozemků realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků. Návrh novely vyhlášky obsahuje celkem 140 katastrálních území, ve kterých byla změněna průměrná základní cena zemědělských pozemků. Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází k upřesňování výměr bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) v pozemkových parcelách (celkem 105 případů).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/