12/18 Doplnění Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin; T: 19.2.2018

Vláda České republiky ve svém usnesení ze dne 11. října 2017 č. 713 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin stanovila ministru průmyslu a obchodu v bodě III.3.e) úkol „zajistit aktualizaci Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin ve věci doplnění pro stát výhodných podmínek využití nerostných surovin, v souladu s částí III materiálu čj. 1066/17“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá v souladu s tímto úkolem vládě ke schválení návrh textu, který bude vložen do Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů na začátek kapitoly 3.2.9 Záměry v oblasti superstrategických/kritických surovin EU. Tím bude Ministerstvu životního prostředí dána požadovaná možnost, jak blíže specifikovat podmínky pro správní řízení, jak uložila vláda schválením Zprávy o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin ve svém usnesení ze dne 11. října 2017 č. 713.

Tímto doplněním se dle názoru Ministerstva průmyslu a obchodu nemění text platné Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů natolik, aby bylo třeba opakovat proces posouzení dopadů realizace strategie na životní prostředí (SEA).

Publikace