119/13 Dokumentace programu Nová zelená úsporám; T: 14.8.2013

Dokumentace programu byla dopisem pod č.j.: 24747/ENV/623/790/13 v textové i tabulkové formě zaslána dne 15. dubna 2013 Ministerstvu financí. Po mnoha jednáních s Ministerstvem financí a zapracování jeho doporučení je předkládána Dokumentace programu s kompletně vypracovaným podprogramem Nová zelená úsporám – Rodinné domy (dále jen „Podprogram RD“). Ostatní podprogramy pro bytové domy a budovy veřejného sektoru jsou v Dokumentaci programu uvedeny pouze rámcově včetně plánovaných alokací. Dokumentace programu obsahuje zároveň i Podprogram – Náklady státu na administraci s finanční bilancí vztaženou k Podprogramu RD.

Cílem programu je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov (provozních nákladů na vytápění), a tím snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek v ovzduší. Program rovněž přispěje ke zvýšení kultury bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí.

Program Nová zelená úsporám bude významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku, a to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry v dotčených oblastech stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících sektorech. Dalším významným prorůstovým opatřením bude vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst. Program je nastaven pro dosažení vysokého finančního pákového efektu, a to vysokou mírou mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru.

Podpora bude poskytována pouze formou přímé dotace a její výše se bude odvíjet od dosažených efektů (úspora energie, snížení emisí skleníkových plynů) realizací předmětného opatření. Na základě analýz ostatních možných typů finančních produktů podpory v rámci programu a jednání s odbornou veřejností i bankami se upouští od dalších forem podpory, jakými jsou např. garanční fond, úvěr s výhodným úrokem nebo úhrada části úroku z komerčního úvěru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/