117/16 Vyhodnocení zkoušek spoIehlivosti – analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci; T: 1.6.2016

Novým zákonem o Policii ČR byl zaveden institut zkoušky spolehlivosti jako nástroj Inspekce Policie ČR v boji proti protiprávní činnosti uvnitř policie. Přijetím zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů došlo k rozšíření (z příslušníků a zaměstnanců Policie ČR) tohoto institutu i na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů samotné.[1] Zkouška spočívá v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit. Zkouškou spolehlivosti se tedy rozumí umělé vytváření podmínek, kterým je zkoušená osoba běžně vystavena v rámci své pracovní činnosti, a to za účelem zjištění, zda své povinnosti plní řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení nebo poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob. Při provádění zkoušek spolehlivosti musí být zachována lidská důstojnost.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/