117/14 Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků; T: 20.8.2014

Směrnice publikované v rámci přechodu koncepce EU na NLF se značně liší od zažitého systému, na kterém je založen zákon č. 22/1997 Sb. Jejich transpozice do nařízení vlády podle stávajícího zákona by byla problematická, ne-li nemožná. Na druhou stranu je třeba stávající právní rámec zachovat pro oblast výrobků, u nichž dosud nebylo na úrovni EU provedeno přizpůsobení NLF, stejně jako pro výrobky na této úrovni vůbec neupravené (neharmonizované výrobky).

Mezi nejpodstatnější konkrétní opatření lze zahrnout úpravu v oblasti oznámených subjektů a oznamujícího orgánu – předpokladem pro výkon činnosti oznámeného subjektu při posuzování shody je jeho oznámení členským státem v rámci Unie; v ČR bude toto oznamování provádět Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon dále upraví dozor nad trhem, týkající se uvádění stanovených výrobků na trh.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/