117/21 Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních;T:6.9.2021

Návrh novely zákona je plně transpoziční povahy, důvodem pro jeho předložení je změna směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (směrnice Rady 2020/262/EU ze dne 19. prosince 2019).  Mezi nejvýznamnější změny, které návrh obsahuje, patří úprava ustanovení, která směřují k efektivnějšímu propojení celních režimů s daňovými režimy pro oblast spotřebních daní a zavedení celoevropského elektronického systému pro sledování pohybu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Návrh umožní i kontrolu pohybu výrobků podléhajících spotřební dani dovezených ze třetích zemí, které jsou propuštěny do volného oběhu a následně nejsou umístěny do daňového skladu v členském státě dovozu, ale jsou dopravovány do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně. Druhou významnou oblastí transpozice je oblast doprav vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Proto jsou navržena ustanovení, která umožní zavedení elektronizace systému pro sledování pohybu výrobků podléhajících spotřební dani ve volném daňovém oběhu. V rámci EU dojde k nahrazení dosavadního listinného režimu plně automatizovaným elektronickým systémem. Dále úprava obsahuje sjednocená pravidla, která se týkají postupů v případě vzniku ztrát nebo zničení vybraných výrobků při jejich dopravě, úpravy podmínek pro dálkové zasílání vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu a sjednocení obsahu a formy elektronických průvodních a záložních průvodních dokladů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 9. 2021.