116/11 NV o dokladech vodoprávnímu úřadu; T: 13.6.2011

Vyhláška č. 432/2001 Sb. představuje v současné době již tradiční a osvědčený návod pro žadatele o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, povolení k některým činnostem, stavební povolení k vodním dílům a povolení jejich užívání, povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, souhlas a vyjádření vodoprávního úřadu. Součástí vyhlášky je i stanovení náležitostí ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií či stavebních úprav.
Podle nové úpravy § 115 odst. 2 vodního zákona má vyhláška stanovit, v kterých případech a jaké doklady se předkládají k žádosti o rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení nebo oznámení užívání, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem

Související soubory