116/22 Rámcový rezortní interní protikorupční program;T:28.7.2022

Z monitoringu implementace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) v ústředních správních úřadech a z plnění úkolů obsažených v rezortních interních protikorupčních programech (RIPP) vyplynula potřeba upřesnění a zjednodušení RRIPP, přesunutí či sloučení některých podkapitol dle návaznosti a úprava terminologie. Dále byla doplněna doporučení, jak stanovit (a řešit) úkoly plynoucí z daných kapitol. Došlo i k úpravě mapy korupčních rizik, která nyní více reflektuje dobrou praxi a měla by tak zlepšit řízení rizik. Podstatnou měrou byl upřesněn a doplněn rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 7. 2022.