116/21 Novela nař. vl. č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách;T:27.8.2021

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb., vychází především z přílohy č. 1 k Národní RIS3 strategii a v ní uvedených možností využití klíčových technologií v prioritních oblastech výzkumu a vývoje. Navrhovaná novela navazuje na zavedení podmínky „vyšší přidané hodnoty“, která byla do systému investičních pobídek implementována v r. 2019. Žadatelé, jejichž podnikání bude zahrnovat aktivní činnost ve výzkumu a vývoji odpovídající inteligentní specializaci ČR, nemohou aktuálně získat jinou investiční pobídku než ve formě slevy na dani z příjmů. Nově by v případě schválení investiční pobídky vládou mohli tito žadatelé získat investiční pobídku i ve formě finančního příspěvku (tzv. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 20 % způsobilých nákladů. Tento finanční příspěvek by byl poskytnut namísto části podpory ve formě slevy na dani z příjmů, nebude tedy docházet k celkovému navýšení závazků z poskytnutí veřejné podpory.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 8. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/