115/16 Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu; T: 7.6.2016

 V současné době se odškodňování zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání, řídí ustanoveními zákoníku práce upravujícími odškodnění zaměstnanců na základě principu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Podle stanoviska Odboru kompatibility Úřadu vlády tento systém poskytuje veřejnou podporu dvěma soukromým pojišťovnám, což zakládá rozpor se zásadou zákazu diskriminace při výkonu hospodářské činnosti a rovněž s pravidly hospodářské soutěže. Naproti tomu podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v téže věci je současný stav akceptovatelný, pokud ovšem nedojde k jeho věcné změně.

Další důvody současného nevyhovujícího stavu spočívají jednak v úpravě pojištění prováděcím právním předpisem, který tak velmi strohou úpravu zákona neprovádí, ale doplňuje, a také v nemožnosti stávající právní úpravy, která se opírá již o zrušený zákoník práce, hradit z daného pojištění rehabilitaci poškozeným zaměstnancům, podílet se na financování preventivních opatření a poskytovat slevy, resp. uplatňovat přirážky k pojistnému v závislosti na škodném průběhu zaměstnavatele.

Předkládaný návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vychází důsledně z toho, že účelem navrhované změny je změna organizace systému. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání proto zachovává základní princip současného systému podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kterým je objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání. Rovněž beze změny zůstává okruh zabezpečovaných zaměstnanců a okruh poskytovaných plnění.

Související soubory

/jak-na-