115/10 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009; T: 11.5.2010

Předložená Zpráva obsahuje informace o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2009, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

Uvedeny jsou i skutečné přínosy projektů podpořených v minulých letech. Programy podpory jsou realizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství, příp. krajskými úřady. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovalo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na podporu podnikání. Kromě čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Průmysl a podnikání byly v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu malé a střední podniky také příjemci nebo spolupříjemci podpory v rámci programů výzkumu a vývoje. Další formy podpory byly poskytovány v programech účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, v programu úspor energií či v rámci Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Program rozvoje venkova je realizován Ministerstvem zemědělství.

Programy podpory malého a středního podnikání financované z prostředků státního rozpočtu a zdrojů Evropské unie zvýhodňují přístup malých a středních podnikatelů k odborným poradenským, vzdělávacím a informačním službám a k finančním zdrojům na realizaci podnikatelských záměrů.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-