115/08 Návrhy vyhlášek_Národní přírodní památky Peklo a další; T: 21.7.2008

NPP je třeba nově vyhlásit z důvodu nedostatků stávajícího parcelního vymezení, neboť území je vyhlášeno i na pozemcích, na kterých se jeho předmět ochrany nevyskytuje, a v katastru nemovitostí jsou zapsány pozemky, které dle zřizovacího předpisu nejsou součástí NPP. Tyto pozemky budou novým vyhlášením z chráněného území vypuštěny. Navrhovaná NPP se rozkládá na území Libereckého kraje, v okrese Česká Lípa, v katastrálních územích Kvítkov, Sosnová a Zahrádky. Celková výměra NPP je přibližně 58,5 ha. Vlastní NPP je tvořena převážně lesními pozemky. Návrh optimální péče o NPP obsahuje plán péče, který je součástí podkladů pro vyhlášení ochrany. Dodržování navržených podmínek ochrany a realizace plánu péče o území bude znamenat zajištění účinné ochrany a zachování tohoto přírodního fenoménu pro budoucnost.

Hodnocení RIA nebylo zpracováno, protože příprava tohoto právního předpisu byla zahájena před 1. 11. 2007, a to oznámením MŽP čj. 20559/ENV/07-923/620/07 ze dne 12. 4. 2007 vydaným v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona. Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, neboť celé území NPP již bylo geodeticky zaměřeno a v terénu vyznačeno mezníky. Prostředky potřebné k jeho označení tabulemi, jakož i k realizaci opatření podle schváleného plánu péče, budou čerpány z kapitoly MŽP. Tato právní úprava nevyvolá žádné sociální dopady ani negativní dopady na podnikatelské prostředí či životní prostředí. Nepředpokládá se žádný dopad na rovné postavení mužů a žen.

Odůvodnění1

Odůvodnění2

Odůvodnění3

Odůvodnění4

Odůvodnění5

Materiál1

Materiál2

Materiál3

Materiál4

Materiál5

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/